Arbeidsrecht

De kerst- en nieuwjaarsborrels zijn weer achter de rug. Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus de arbeidsrechtelijke raderen zijn weer een slag gedraaid. Zoals elk jaar verandert er op 1 januari 2019 weer het nodige in het arbeidsrecht waar werkgevers rekening mee moeten houden. De belangrijkste veranderingen vind je hier op een rij.

Ontslag wegens wangedrag op kerst- en nieuwjaarsborrels komt regelmatig voor. In dit artikel lees je diverse voorbeelden.

Transitievergoeding

Maximum transitievergoeding

Elke jaar gaat de maximale transitievergoeding weer een stukje omhoog. Vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding gemaximeerd op € 81.000,- of een bruto jaarsalaris als dat hoger is. Hier lees je alles over de transitievergoeding en hoe je die kan verlagen.

Gemakkelijker beroep op Overbruggingsregeling transitievergoeding

Kleine werkgevers (maximaal 24 werknemers) die in zwaar financieel weer verkeren en moeten reorganiseren, kunnen tot 2020 een beroep doen op de Overbruggingsregeling transitievergoeding. De eisen om daarvan gebruik te maken zijn streng, maar als het lukt dan wordt de transitievergoeding slechts berekend vanaf 1 mei 2013.

Omdat werkgevers er te weinig gebruik van konden maken, zijn de eisen per 1 januari 2019 versoepeld. In dit artikel lees je welke eisen gelden en hoe een beroep op de regeling gedaan kan worden.

In dit artikel lees je wanneer ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mogelijk is en krijg je een praktisch stappenplan.

Geboorteverlof uitgebreid door WIEG

Het was al veel in het nieuws, maar nu is het eindelijk zover. Per 1 januari 2019 is het betaald geboorteverlof voor partners met een eerste stap uitgebreid van 2 naar 5 dagen. In 2020 wordt dat nog veel verder uitgebreid naar maximaal 5 weken. Hier lees je er alles over.

Voor het ontslagrecht staan geen wijzigingen op stapel in 2019.

Overwerk moet uitbetaald worden

Vanaf 2019 is de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag ook van toepassing op overuren. Een tijd-voor-tijdregeling voor overwerk of meerwerk mag nu alleen nog maar als daarover in de cao afspraken zijn gemaakt, ten minste als de werknemer anders minder dan het minimumloon per uur zou verdienen. In die gevallen is tijd-voor-tijd is meer toegestaan als een werknemer daardoor per loonperiode onder het wettelijk minimumloon zou zakken. Het overwerk moet dan altijd in geld worden gecompenseerd. Overwerk moet vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd. Als dat niet gebeurt, moeten de overwerkuren alsnog worden uitbetaald.

Het minimumloon stijgt in 2019 naar € 1.615,80 bruto per maand. Hier een volledig overzicht.

Ondernemingsraad moet geïnformeerd worden over beloningsverschillen

Bij bedrijven met 100 of meer werknemers waar een ondernemingsraad is ingesteld, geldt vanaf 1 januari 2019 een nieuwe overlegverplichting. Jaarlijks moet de ondernemer in overleg over de lonen en de beloningsverschillen.

Personeelsvertegenwoordiging krijgt wettelijke rol t.a.v. pensioen

Binnen ondernemingen met 10 of meer werknemers, kan een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Is er een PVT, dan moet de ondernemer in overleg over het pensioen, als daarvoor een onderbouwd verzoek wordt gedaan.

Ontslagrecht wijzigt in 2020

Voor het ontslagrecht staan geen wijzigingen op stapel in 2019. Minister Koolmees heeft eind 2018 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Een overzicht met al de gewenste veranderingen, lees je hier.

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

De Wet compensatie transitievergoeding is in 2018 aangenomen en treedt per 1 april 2020 in werking. Werkgevers die voorafgaand daaraan de arbeidsovereenkomst van langdurig zieke werknemers hebben beëindigd en een transitievergoeding hebben betaald, kunnen daar ook gebruik van maken. Let op dat de benodigde documenten dan goed worden bewaard! Hier lees je een compensatie kan krijgen voor de transitievergoeding.

Verder is het goed om te weten dat de Hoge Raad in 2018 heeft bepaald dat een gedeeltelijk beëindigde arbeidsovereenkomst wegens ziekte ook recht geeft op een pro rato transitievergoeding. De compensatieregeling gaat waarschijnlijk ook voor die gevallen gelden.

Heb je vragen over de veranderingen voor jouw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: