Ontslag Civiel Recht

Een bestuurder die zijn taak onbehoorlijk vervuld, loopt het risico dat hij bij een faillissement wordt aangesproken door de curator tot vergoeding van het boedeltekort. Dit tekort zal in het gemiddelde faillissement snel enkele honderdduizenden euro’s inhouden. De wet geeft de rechter de bevoegdheid het bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is te matigen. Deze mogelijkheden zijn echter beperkt, aldus hof Den Bosch.

Aansprakelijkheid

Een bestuurder werd aansprakelijk gesteld door de curator, omdat hij de jaarrekening van de vennootschap te laat (twee maanden en drie dagen) had gepubliceerd. De rechter beoordeelt in dit verband onder meer of deze vertraging een belangrijk verzuim is geweest of niet. De bestuurder had aangevoerd dat de Belastingdienst een onderzoek had ingesteld en met de AFM een discussie liep waardoor de jaarrekening niet tijdig was gepubliceerd. Volgens het hof leveren beide omstandigheden geen aanvaardbare verklaring op voor de termijnoverschrijding. Dit betekent dat de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het tekort: meer dan EUR 30.000.000,-.

Matiging en omvang boedeltekort

De wet bepaalt dat de rechter het bedrag waarvoor het bestuur aansprakelijk is, kan verminderen indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, de andere oorzaken van het faillissement en de wijze waarop dit is afgewikkeld. Een eventuele matiging, heeft overigens geen invloed op de begroting van het boedeltekort. Dit tekort zal steeds moeten worden begroot op het bedrag van de schulden in het faillissement.

De bestuurder in de procedure bij het hof Den Bosch heeft aangevoerd dat hij onvoldoende inkomen en vermogen heeft om een bedrag aan de curator, ten gunste van de boedel te voldoen. Het hof oordeelt dat deze omstandigheden geen aanleiding geven tot het matigen van het bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is. De gestelde persoonlijke (financiële) omstandigheden van de bestuurder doen niet af aan de aard en de ernst van de vastgestelde onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. Volgens het hof is matiging slechts mogelijk op de gronden zoals in de wet omschreven (zie hiervoor). Deze gronden doen zich volgens het hof in dit geval niet voor.

Hierbij merk ik op dat de bestuurder tevens had gesteld dat het boedeltekort was veroorzaakt door de wijze waarop de curatoren de boedel hebben beheerd. Deze stelling was echter onvoldoende onderbouwd aan de hand van concrete feiten en omstandigheden, Hierdoor kon niet worden geoordeeld dat de curatoren ten onrechte een deel van het boedeltekort hadden veroorzaakt en bestaat ook in dit kader geen aanleiding het bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is te matigen.

Kortom de bestuurder is aansprakelijk voor meer dan EUR 30.000.000,-. In hoeverre de boedel (een deel van) dit bedrag ook ontvangt, is uiteraard nog maar de vraag. Klik voor de hele uitspraak hier.

Meer weten over jouw rechten en plichten bij faillissement, neem contact op met Michèle Manning.