Civiel Recht

De laatste tijd is veel te doen geweest over de verhoging van de renteopslag door banken. Banken voerden een verhoging door, omdat het voor hen moeilijker (lees: duurder) werd om geld in te lenen. Mag een bank de renteopslag verhogen?

Gerechtshof Amsterdam

Op 6 maart jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van een verhoging van de renteopslag door Deutsche Bank. Als reden voor de verhoging werd aangegeven dat de financiële markten op dat moment een uitzonderlijke ontwikkeling doormaakten, ten gevolge waarvan de liquiditeitspremie was gestegen.

Algemene voorwaarden

Aan het Gerechtshof is voorgelegd of de bank wel is gerechtigd tot het verhogen van de renteopslag. In de offerte is vermeld dat de rente bedraagt: Euribor vermeerderd met een opslag van 1%. In de algemene voorwaarden is vervolgens vermeld dat de renteopslag (kort gezegd) steeds per de eerste dag van een kalendermaand door de bank kan worden herzien.

Onredelijk bezwarend?

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat het beding in de algemene voorwaarden (op grond waarvan de bank – kort gezegd – de renteopslag te allen tijde zou mogen verhogen) onredelijk is. Voor de uitleg hiervan is de Richtlijn 91/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 mede van belang. Op Deutsche Bank rust de verplichting om de leningnemer vóór sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over de (voornaamste) voorwaarden voor uitoefening van het recht op eenzijdige wijziging. Deze verplichting is Deutsche Bank niet nagekomen. Ook op de uitzondering van Punt 2.B, eerste alinea, van de bijlage bij de Richtlijn, waarin is vermeld dat een wijziging moet geschieden op grond van een geldige reden, kan de bank geen beroep doen. Van een geldige reden is volgens het Gerechtshof sprake indien er, na beoordeling van de in geding zijnde belangen, een juridische voldoende zwaarwegende reden is om tot wijziging over te gaan, waarbij de reden in voldoende transparante vorm moet worden meegedeeld. Het Gerechtshof acht de door de bank vermelde reden voldoende transparant, maar of sprake is van een juridisch voldoende zwaarwegende reden kan niet worden vastgesteld: de brief van de bank bevat geen enkele nadere informatie en de herzieningsbepaling uit de algemene voorwaarden biedt evenmin enig houvast.

Slotsom: terugdraaien

Slotsom is dat de bank – ondanks de herzieningsbepaling uit de algemene voorwaarden – de verhoging van de renteopslag tóch moet terugdraaien. Wordt u ook door uw bank geconfronteerd met een verhoging van de renteopslag? Neem contact op met Karoline van Panhuis.