Een franchisenemer wil vóór het sluiten van een franchiseovereenkomst omzetprognoses hebben. Achteraf valt de omzet tegen; had de franchisegever alle omzetgegevens moeten verstrekken? De Hoge Raad oordeelt dat er geen precontractuele informatieverplichting voor de franchisegever bestaat.

Albert Heijn: fasering prognoseonderzoek

Een franchisenemer van C1000 ondervindt sinds zijn overstap naar Albert Heijn tegenvallende omzet. De franchisenemer vordert schadevergoeding: Albert Heijn zou ondeugdelijke omzetprognoses hebben verstrekt en had alle informatie beschikbaar moeten stellen. Albert Heijn had destijds onderzoek laten doen, maar heeft slechts de eindprognoses gedeeld en niet de initiële – lagere – prognoses.

Algemeen: geen informatieplicht

De Hoge Raad heeft op 25 januari 2002 al geoordeeld dat in het algemeen op een franchisegever geen verplichting rust om een franchisenemer in te lichten over te verwachten omzet of winst. Slechts in bijzondere omstandigheden is dit anders. Het feit dat een onderzoeksrapport is verschaft, maakt niet dat de franchisegever ook de verplichting had om dit te geven aan de franchisenemer.

Europese Erecode

In de zaak van Albert Heijn werd betoogd dat er wel een volledige informatieplicht bestaat op grond van de Europese Erecode inzake Franchising. De Hoge Raad oordeelde op 21 september 2018 echter dat die Erecode niet (rechtstreeks) van toepassing is. Er bestaat dus in beginsel geen grond om in de precontractuele fase alle informatie en overige gegevens aan een franchisenemer te verstrekken.

Onjuistheid rapportage

Als de franchisegever toch (onverplicht) een onderzoeksrapport verstrekt, kan deze aansprakelijk zijn als hij weet dat het rapport ernstige fouten bevat en dit niet bericht aan de franchisenemer. De Hoge Raad oordeelde op 24 februari 2017 dat een franchisegever zelfs aansprakelijk kan zijn als hij niet weet dat het onderzoeksrapport fouten bevat. Heeft hij het rapport zelf opgesteld of laten opstellen, dan wordt onzorgvuldig handelen dat heeft geleid tot een fout rapport hem ook aangerekend.

Conclusie is dat een franchisegever geen precontractuele informatieverplichting heeft over te verwachten winst of omzet. Hoe deze uitspraak zich gaat verhouden tot het binnenkort te verschijnen conceptwetsvoorstel franchise, is de vraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.