Huur woonruimte

Een verhuurder van woonruimte wil de huurprijs verhogen van € 750 naar € 1000; kan dit zomaar? Is aanpassing aan de markthuur mogelijk? En is er een risico voor de huurder om een voorstel tot huurprijsverhoging te weigeren? Lees hierover meer in dit blog.

Huurprijsverhoging

Bij verhuur van niet-geliberaliseerde woonruimte geldt huurprijsbescherming. De huurder wordt sterk beschermd. Die wettelijke regels gelden niet bij verhuur van geliberaliseerde woonruimte. Partijen zijn in beginsel vrij een huurprijs en mogelijkheid tot huurprijsverhoging overeen te komen.

Redelijk voorstel

Een verhuurder van geliberaliseerde woonruimte kan dus in de huurovereenkomst een mogelijkheid tot huurprijsverhoging opnemen. Ook kan de verhuurder op grond van de wet een redelijk aanbod doen tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Dat aanbod kan ook zien op alleen een wijziging van de huurprijs. Maar wat als de huurder hiermee weigert in te stemmen?

Weigering huurder

Als de huurder weigert in te stemmen met een redelijk aanbod, dan is dit een grond voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen. De huurovereenkomst moet dan met inachtneming van de juiste termijn worden opgezegd. Als de huurder niet alsnog binnen zes weken met de opzegging instemt, kan de verhuurder beëindiging van de huurovereenkomst vorderen wegens het niet instemmen met het redelijke voorstel.

Voorstel redelijk?

Of een voorstel redelijk is, wordt door de rechter getoetst aan alle omstandigheden. De markthuurprijs speelt daarbij een belangrijke rol. Een verhuurder zal dus over een goed taxatierapport moeten beschikken waaruit blijkt dat het voorstel in lijn is met de markthuur van vergelijkbare woonruimte. Als je als verhuurder met een ‘gevel-taxatie’ aankomt, zal dit niet voldoende zijn. Zo oordeelde ook de kantonrechter Groningen op 25 juni 2019. Dit risico is voor de verhuurder: geen redelijk aanbod betekent afwijzing van de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst.

Alsnog instemmen

Als de rechter oordeelt dat het voorstel tot huurprijsverhoging redelijk is, kan de rechter de huurder nog de mogelijkheid geven de huurprijsverhoging alsnog te aanvaarden. Dit biedt de huurder dus een escape om beëindiging van de huurovereenkomst te voorkomen.

Praktische tips:

  • Beoordeel of sprake is van geliberaliseerde verhuur;
  • Laat als verhuurder een onderbouwd taxatierapport maken;
  • Onderzoek ook het alternatief van beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden.

Voor meer informatie over een huurprijsverhoging bij woonruimte, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.