1. BVDV B.V. (‘BVDV’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die in geïntegreerd verband tussen advocaten en belastingadviseurs de rechtspraktijk uitoefent. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die (door middel van hun houdstermaatschappij) aandelen in BVDV houden.
  2. Aan BVDV verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasse­lijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door BVDV van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BVDV. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens BVDV aanvaarde opdrachten. BVDV behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten, belastingadviseurs of juristen. Deze personen zullen zorgvuldig door BVDV worden geselec­teerd, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever.
  4. BVDV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen onder-opdrachtnemers). BVDV is door opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens opdrachtgever. Eventuele derden kunnen, naast BVDV, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor BVDV gelden eveneens voor hen gelden. Het voormelde geldt eveneens voor (rechts)personen die (al dan niet middellijk) op andere wijze bij of voor BVDV werkzaamheden verrichten.
  5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van BVDV voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door BVDV gesloten beroepsaan­sprakelijk­heidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van BVDV op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. BVDV heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheids­verzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 5.000.000,- (zegge: vijf miljoen euro) per aanspraak. Een afschrift van de verzekeringspolis ligt op uw verzoek ter inzage bij BVDV op kantoor.
  6. Indien de vorenbedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet zal uitkeren is contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van BVDV voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, beperkt tot € 100.000,= (zegge: honderdduizend euro) per aanspraak. De uitvoering van verstrekte opdrachten door BVDV geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
  7. De werkzaamheden van BVDV worden – tenzij anders overeengekomen – maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is BVDV gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
  8. Op alle aan BVDV verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling BVDV B.V. van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de werkzaamheden door BVDV, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling.
  9. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en BVDV zijn onderworpen aan Nederlands recht. Onverminderd artikel 8 zullen eventuele geschillen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.BVDV.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

Utrecht, januari 2018