Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. Staatssecretaris Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voorstel tot afschaffing wordt opgenomen in het Belastingplan 2018. De Staatssecretaris schrijft dat de Belastingdienst door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, meer informatie tot zijn beschikking heeft en daardoor beter in staat zijn tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor almaar groter.

Inkeerregeling

Als u niet het (volledige) buitenlandse vermogen heeft aangegeven en daarmee onjuist aangifte heeft gedaan, kunt u tot 1 januari 2018 nog gebruik maken van de inkeerregeling. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst over de twee meest recente jaren geen boete oplegt. Over de eerdere jaren bedraagt de boete 120% van de te weinig geheven belasting. U moet om gebruik te kunnen maken van de inkeerregeling volledige openheid van zaken geven.

Afschaffing

De afschaffing van de inkeerregeling heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2018 geen volledige boetematiging meer plaatsvindt. Ook over de twee meest recente jaren zal een boete van 120% gaan gelden.