Civiel Recht

Stel, je hebt afspraken met iemand gemaakt (bijvoorbeeld over terugbetaling van een lening). Als diegene duidelijk aangeeft zijn afspraken niet te zullen nakomen, is diegene vanaf het moment van die mededeling volgens de wet “in verzuim”. Wij krijgen nog wel eens de vraag of het schadelijk is voor de rechtspositie van cliënt als onze cliënt die persoon alsnog de gelegenheid zou bieden de gemaakte afspraken na te komen.

Als er alsnog wordt nagekomen, lees: men komt de gemaakte afspraken na, dan heeft de verlenging van de termijn het door cliënt gewenste effect gehad.

Maar wat als er ook na verlenging van de termijn níet wordt nagekomen, mag cliënt dan nog een beroep doen op het eerder ingetreden verzuim, of is het verzuim dan pas na ommekomst van die verlengde termijn ingetreden?

De Hoge Raad heeft hierover onlangs duidelijkheid verschaft: een schuldeiser mag zich nog steeds op het eerder ingetreden verzuim beroepen als de schuldeiser de schuldenaar alsnog in de gelegenheid heeft gesteld om na te komen (en de schuldenaar deze gelegenheid niet heeft benut).

Waar ging dit arrest over?

In deze zaak ging het om een bedrijventerrein dat door A aan B was verkocht. Op het bedrijventerrein staan acht units die kunnen worden verhuurd alsmede een loods. In de koopovereenkomst was opgenomen dat het bedrijventerrein “plusminus” op 20 december 2016 zou worden geleverd aan B. Op 16 januari 2017 heeft A tijdens een gesprek bij de notaris meegedeeld dat de loods niet bij de koop was inbegrepen, terwijl B er vanuit was gegaan dat de loods wel degelijk onderdeel van de koopovereenkomst was. B heeft vervolgens aangeboden om € 20.000,- meer te betalen voor het bedrijventerrein met inbegrip van de loods. A heeft het aanbod niet aanvaard en op 19 januari 2017 bevestigd dat er op 16 januari 2017 geen overeenstemming was bereikt en dat A afzag van verkoop van het bedrijventerrein aan B.

Op 20 januari 2017 heeft de zoon van B namens zijn vader aan A laten weten dat hij zijn eerdere aanbod (om € 20.000,- meer te betalen voor het bedrijventerrein inclusief loods) verlengde tot 24 januari 2017, 12:00 uur.

Vervolgens heeft de advocaat van B op 1 februari 2017 een sommatiebrief gestuurd waarin de advocaat bevestigt dat A in verzuim is door zijn mededeling niet te zullen leveren. A is in voornoemde brief aansprakelijk gesteld voor alle schade. Tot slot kreeg A nog een laatste kans om zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst alsnog na te komen, namelijk door uiterlijk voor 3 februari 14u schriftelijk te bevestigen alsnog te zullen leveren.

Na een procedure waarin A is veroordeeld om mee te werken aan levering (inclusief de loods), vordert B in deze procedure veroordeling van gederfde huurinkomsten. Rechtbank en Hof wezen volgens B een te laag bedrag toe. Het Hof had 3 februari 2017 aangewezen als datum waarop het verzuim was ingetreden. B heeft tegen dit oordeel geklaagd bij de Hoge Raad en de Hoge Raad heeft B gelijk gegeven.

Verzuim treedt in als duidelijk wordt meegedeeld dat afspraak niet wordt nagekomen

De Hoge Raad oordeelt namelijk dat B de brief van 19 januari 2017 een duidelijke mededeling van A bevat waaruit B kon afleiden dat A niet zou nakomen. Daarmee is het verzuim van rechtswege ingetreden, aldus de Hoge Raad. Dat met de brief van 20 januari 2017 het aanbod is verlengd en dat met de brief van de advocaat d.d. 1 februari 2017 A in de gelegenheid is gesteld om alsnog na te komen, betekent niet dat op het eerder ingetreden verzuim geen beroep meer kan worden gedaan.

Kortom: door A in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen heeft B geen afstand gedaan van zijn recht om zich op het ingetreden verzuim te beroepen. Het Hof had dus bij de schadebegroting rekening moeten houden met het op 19 januari 2017 ingetreden verzuim. Dit zou ertoe moeten leiden dat B vanaf 19 januari 2017 recht heeft op de misgelopen huurinkomsten.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit blog of heeft u andere vragen over contracten of de nakoming daarvan? Neem dan contact op met Annemarie de Best.

Annemarie de Best
Annemarie de Best

commercieel contractenrecht aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht beslag- en executierecht privacyrecht en strafrechtelijk gerelateerde procedures

Volg Annemarie de Best: