Herstructurering en insolventie

De verwachte golf aan faillissementen als gevolg van de COVID-19 maatregelen is tot nu toe uitgebleven. Helaas bestaat voor veel ondernemers nog steeds de verwachting dat die golf aan faillissementen er wèl aan zal komen. Wat betekent een faillissement voor u als ondernemer? Dat vertel ik u in deze blog waarin ik mij focus op het faillissement van een besloten vennootschap (een “B.V.”).

Algemeen beslag

Een faillissement is een algemeen beslag op het gehele vermogen van de vennootschap. De schuldeisers kunnen zich in principe niet meer verhalen op de activa van de vennootschap en eventueel eerder gelegde beslagen vervallen automatisch. De schuldeisers kunnen hun vordering ter verificatie bij de curator indienen.

Aanvraag van het faillissement

Een faillissement kan door één of meer schuldeisers worden aangevraagd maar ook door het bestuur van de vennootschap zelf. Een verzoek tot faillietverklaring wordt gedaan omdat de vennootschap (een) schuldeiser(s) onbetaald heeft gelaten. De rechtbank spreekt naar aanleiding van dit verzoek het faillissement uit, waardoor de beschikking en het beheer over het vermogen van de rechtspersoon overgaat naar de door de rechtbank aangestelde curator (voor meer informatie over de rol van de curator verwijzen wij naar een van onze eerdere blogs: https://www.bvdv.nl/basis-faillissementsrecht-in-de-praktijk/). Naast de aanstelling van de curator benoemt de rechtbank een rechter-commissaris, die toezicht houdt op het handelen van de curator.

Hoger beroep en verzet

Als het bestuur van de vennootschap bij de faillissementszitting is verschenen en het niet eens is met het uitgesproken faillissement, kan door de vennootschap gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak hoger beroep ingesteld worden. Hiervoor is een advocaat nodig die dat namens de vennootschap kan doen. Als het bestuur van de vennootschap niet aanwezig was bij de faillissementszitting en het niet eens is met het uitgesproken faillissement (bij het zogeheten verstekvonnis), dan kan verzet worden ingesteld. Dit kan tot veertien dagen na de dag van de uitspraak. Ook hiervoor is wederom een advocaat nodig.

Beheer en beschikkingsbevoegdheid

Vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken, verliest het bestuur van de vennootschap het beheer en de beschikking over het vermogen van het faillissement. Let op: deze regel werkt terug tot 00:00 uur op de dag van de faillietverklaring!

Dit betekent het volgende:

  • het bestuur kan de vennootschap niet meer vertegenwoordigen;
  • het bestuur kan zich niet meer tegenover derden binden;
  • het bestuur kan geen (rechts)handelingen meer aangaan die kunnen leiden tot (financiële) verplichting voor de vennootschap;
  • het bestuur kan geen betalingen meer doen namens de vennootschap;
  • het bestuur kan geen overeenkomsten meer sluiten namens de vennootschap.

Informatie- en medewerkingsplicht

Op grond van de wet is het bestuur verplicht om alle gevraagde informatie aan de curator en de rechter-commissaris te geven. Vooral in het beginstadium van het faillissement zal de curator een groot beroep op het bestuur doen met allerlei vragen over onder andere de waarde van de activa, hoe deze het beste verkocht kunnen worden, of en zo ja, hoe de onderneming zo spoedig mogelijk kan worden voortgezet (bijvoorbeeld middels een doorstart) et cetera.

Gedurende zeven jaar moet het bestuur de administratie van de vennootschap bewaren en is en blijft dus ook verantwoordelijk voor die administratie. In overleg met de curator wordt besloten wat er met die administratie moet gebeuren. Het kan zijn dat de curator (een deel van) de administratie onder zich neemt voor nader onderzoek of dat het bestuur de gehele administratie moet bewaren.

Vragen?

Hebt u vragen over wat de gevolgen zijn van een faillissement voor u als bestuurder van een vennootschap of wat de gevolgen zijn voor u als schuldeiser, neem dan contact met ons op. BVDV is onder meer gespecialiseerd op het gebied van insolventierecht en wij helpen u graag verder.