Vastgoed en huurrecht

Een verhuurder kan bij een tekortkoming van de huurder de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden. Hij zal dan ook aanspraak willen maken op schade en/of boetes. Maar kan een verhuurder wel aanspraak maken op zowel schade als boetes? Regel dit goed in de huurovereenkomst!

Casus: schade én boete gevorderd

Verhuurder heeft bij de kantonrechter onder meer huurachterstand en buitengerechteljke kosten gevorderd. Die vorderingen zijn toegewezen. Niet alle servicekosten zijn toegewezen, en daarom gaat verhuurder in hoger beroep. In hoger beroep vordert de verhuurder dan ook boetes wegens het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen. Kunnen zowel de schade als de boetes woren gevorderd?

ROZ-model: boete

De veelgebruikte standaard modelhuurovereenkomst bedrijfsruimte kent boetebepalingen. Bijvoorbeeld voor het geval de huur niet tijdig wordt voldaan. De huurder moet bij niet tijdige betaling de direct opeisbare boete van 2% van de huurpenningen (met een minimum van € 300,-) voldoen.

Boetebeding en schade

Een beding dat bepaalt dat bij tekortschieten van de huurder een geldsom verschuldigd is, kwalificeert als boetebeding. De wet bepaalt dat een boete in de plaats treedt van schadevergoeding op grond van de wet. Kortom: wordt de boete ingeroepen dan heeft men geen recht meer op schadevergoeding op grond van de wet.

Casus (vervolg): geen boete

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde bij arrest van 30 oktober 2018 dat als eerst schade wordt gevorderd en daarna in hoger beroep ook nog de boete, de gevorderde boete wordt afgewezen. De wet bepaalt namelijk dat niet schade én boete kan worden gevorderd.

Huurovereenkomst

Partijen mogen afwijken van de wettelijke bepalingen over boetes. Verhuurders doen er dan ook verstandig aan om hierover geen standaardbepalingen op te nemen. Een goede huurovereenkomst geeft een verhuurder de mogelijkheid nakoming, schade én boetes te vorderen!