slapend dienstverband

Uiterlijk 27 maart 2022 dienen de meeste bedrijven en organisaties in Nederland hun UBO’s te registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie met zeggenschap of een belang van 25% of meer. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s. Sinds 27 september 2020 moeten bedrijven hun UBO’s inschrijven. De deadline is 27 maart 2022. De Kamer van Koophandel levert gegevens aan bij Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst, die controleert of bedrijven hun UBO tijdig hebben geregistreerd.

Voorkom sancties

Bij lichte overtredingen, zoals het niet tijdig aanleveren van UBO-informatie, zal hoogstwaarschijnlijk bestuursrechtelijk worden gehandhaafd door het BEH door middel van een boete. De boete is van de vierde categorie en bedraagt maximaal EUR 22.500. Bij verzwarende omstandigheden, zoals fraude, zal strafrechtelijk worden gehandhaafd.

Wie moeten registreren?

Verplicht tot het doen van de UBO-registratie zijn de bestuurders of degene die met de dagelijkse leiding is belast, van onder meer de volgende organisaties:

  • niet-beursgenoteerde BVs en NVs
  • stichtingen
  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid met onderneming
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • coöperaties
  • personenvennootschappen: maatschappen, VOF en CV

Ook wijzigingen tijdig doorgeven

Bestuurders en feitelijke leiding dient ervoor te zorgen dat de UBO informatie te allen tijde juist is ingeschreven. Wijzigingen (bijvoorbeeld door toetreding van een nieuwe UBO of uittreding van een bestaande UBO) dienen binnen 7 dagen te worden geregistreerd in het UBO-register.

Registreren, benodigde gegevens

UBO’s registreren kan op de website van de KvK. U dient de volgende gegevens en documenten te registreren: de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit, de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres, BSN van de UBO en eventueel buitenlands fiscaal nummer, kopie paspoort, de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang en bewijs waaruit belang van 25% of meer blijkt, zoals een kopie aandeelhoudersregister, een akte van oprichting of een VOF- of maatschapscontract.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

Advocatenkantoren zijn verplicht bij onze cliëntacceptatie het UBO register te raadplegen. In zaken waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) van toepassing is, zijn wij bovendien verplicht bij de Financiële inlichtingen eenheid melding te doen van onjuistheden in het UBO register.

Vragen?

Vraagt u zich af of u UBO’s moet registreren, of weet u niet zeker wie als uw UBO kwalificeren, dan is BVDV daarbij graag behulpzaam. Ook bij andere vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen.