Ondernemingsrecht

Op 21 februari 2022 is het voorstel voor actualisering van de Corporate Governance Code (“de Code”) gepubliceerd. Dit belangrijke document voor beursbedrijven is in 2016 voor het laatst bijgewerkt. Hoog tijd voor een actualisering. Zodra de Code eind dit jaar is aangenomen, is deze van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023. Bedrijven hebben tot eind 2023 de tijd om te voldoen aan de herziende Code.

Wat zijn de opvallendste herzieningen en aanpassingen in het voorstel? Lees het in deze blog!

De Code

De rode draad van de huidige Code is langetermijnwaardecreatie en er wordt al de nodige aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Code bevat zogenaamde best practice-bepalingen voor het bedrijfsleven. Het belangrijke document richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Hoewel de Code strikt gezien enkel van toepassing is op beursbedrijven, heeft de Hoge Raad de waarde van de Code vastgesteld en deze aangemerkt als ‘een weergave van een in Nederland heersende algemene rechtsovertuiging’. De Code is dus van belang bij de invulling van open normen voor alle bestuurders.

De rode draad van de huidige Code is langetermijnwaardecreatie en er wordt al de nodige aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondertussen is de tijdsgeest de reden geweest om het document aan te passen. De verantwoordelijke commissie is in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden. Het is te zien dat deze gesprekken voornamelijk wijzigingen teweeg hebben gebracht op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG)-factoren, diversiteit en de rol van aandeelhouders.

Grootste wijzigingen

De meeste wijzigingen zien op de thema’s:

  • Langetermijnwaardecreatie, in het bijzonder t.o.v. de ESG-factoren.
  • De rol van aandeelhouders
  • Diversiteit en inclusie.

Langetermijnwaardecreatie

Na 2016  heeft de aandacht voor ESG een hoge vlucht genomen. Klimaatverandering wordt inmiddels gezien als een van de belangrijkste thema’s van de komende decennia en dat heeft impact op het denken over corporate governance. ESG is een belangrijk onderdeel van de strategie van ondernemingen die zich richten op langetermijnwaardecreatie. Daarom wordt nu verwacht dat bedrijven als onderdeel van hun strategie een heldere strategie en concrete doelstellingen op het gebied van ESG formuleren. In het bestuursverslag wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de ESG-strategie.

Hiermee maakt de commissie de verplichte visie op langetermijnwaardecreatie veel explicieter. Ook voegt het de bepaling toe dat een onderneming rekenschap moet geven van haar handelen in de productie- en waardeketen.

Aandeelhouders

De rol van aandeelhouders wordt in lijn gebracht met Europese wetgeving zoals de herziene Aandeelhoudersrichtlijn. Onder andere moet een regeling voor een betere dialoog zorgen tussen aandeelhouders en de onderneming. Ook is aandacht om geïnformeerd stemmen in de aandeelhoudersvergadering te bevorderen.

Het bestuur en de raad van commissarissen moet zodanig zijn samengesteld dat er een goede balans bestaat tussen deskundigheid, ervaring, competenties, persoonlijke kwaliteiten, leeftijd, genderidentiteit, nationaliteit en (culturele) achtergrond.

Diversiteit en inclusie

Het grootste verschil ten opzichte van de Code uit 2016 zit hem in de vele nieuwe bepalingen rondom diversiteit en inclusie. Alleen de naam is al een stap vooruit, hiervoor werd enkel gesproken van ‘diversiteit’.

Het bestuur en de raad van commissarissen moet zodanig zijn samengesteld dat er een goede balans bestaat tussen deskundigheid, ervaring, competenties, persoonlijke kwaliteiten, leeftijd, genderidentiteit, nationaliteit en (culturele) achtergrond. Het bestuur moet dus (i) zelf voldoende divers zijn, en (ii) hiervoor concrete doelstellingen opstellen, maar (iii) de onderneming zelf moet ook een beleid voor diversiteit en inclusie (hiervoor ‘diversiteitsbeleid’) hebben voor de hele onderneming en (iv) hier verantwoording over afleggen. Opvallend zijn de vele toevoegingen die gemaakt zijn: hiervoor hield diversiteit enkel voldoende deskundigheid en competenties in.

Van bestuur en raad van commissarissen wordt verwacht dat ze zich de vraag stellen wat de maatschappelijke rol van de vennootschap is op het gebied van D&I, wat de relevantie daarvan is voor de cultuur van de onderneming en hoe daaraan invulling kan worden gegeven in de leiderschapsontwikkeling. D&I beleid begint met bewustwording en doelstellingen, ook indien het nog te prematuur is om specifieke streefcijfers te stellen.

Opvallendheden

Een andere voorzichtige suggestie is dat ondernemingen hun ‘purpose’ kunnen formuleren als onderdeel van hun statuten of onderdeel van hun strategie.

Er is de nodige aandacht voor de juiste cultuur in een onderneming: die is gericht op de langetermijnwaardecreatie. Het bestuur stimuleert daarbij gedrag dat aansluit bij de waarden van de ondernemingen en toont daarbij voorbeeldgedrag.

De toelichting rondom het beloningsbeleid voor het bestuur is uitgebreid. Een opvallende toevoeging is de voorzichtig-ogende suggestie om de ESG-doelstellingen in het beloningsbeleid voor bestuurders te integreren.

Een andere voorzichtige suggestie is dat ondernemingen hun ‘purpose’ kunnen formuleren als onderdeel van hun statuten of onderdeel van hun strategie.

Tot slot

De consultatieperiode voor het document staat open tot 17 april 2022. Dat betekent dat tot die tijd voor belanghebbenden en geïnteresseerden mogelijk is inhoudelijk te reageren op het voorstel.

Vragen over de specifieke bepalingen, uw langetermijnwaardecreatie en de juridische ontwikkelingen op dit vlak? Neem contact met ons op.