Arbeidsrecht

De arbeidsmarkt is een cruciale pijler van onze samenleving. Het is de plek waar talent wordt benut en waar individuen de kans krijgen om hun vaardigheden en passies te benutten. Helaas is de arbeidsmarkt niet altijd een eerlijk speelveld en ervaren mensen discriminatie bij het wervingsproces. Om dit aan te pakken is het wetsvoorstel Eerlijk Werven, dat onderdeel is van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025, door de Tweede Kamer aangenomen.

Achtergrond

Het wervingsproces is vaak het eerste contactpunt tussen werkgevers en potentiële werknemers. Het is daarom van cruciaal belang dat dit proces eerlijk en transparant verloopt. Immers staat het recht op gelijke behandeling in artikel 1 van onze Grondwet opgenomen. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om in het wervings- en selectieproces over beleid te beschikken die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat betekent dit concreet?

Werkgevers en intermediairs met meer dan 25 werknemers moeten het beleid en bijbehorende maatregelen op schrift stellen. Dit geldt ook voor buitenlandse werkgevers die in Nederland personeel werven. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers is het niet nodig om het beleid om schrift te stellen. Werknemers die inhoudelijk betrokken zijn bij het invullen van openstaande vacatures dienen gewezen te worden op de risico’s van arbeidsmarktdiscriminatie en het beleid van de werkgever om dit tegen te gaan. Uit dit beleid moet blijken dat de procedure onder andere is gebaseerd op voor de functie relevante functie-eisen en daarnaast inzichtelijk, controleerbaar en systematisch ingericht is. Voorbeelden van maatregelen waar men aan kan denken:

  • het neutraal maken van wervingsmaterialen, door bijvoorbeeld genderneutraal taalgebruik;
  • door anoniem solliciteren à hierbij wordt persoonlijke informatie die kan leiden tot discriminatie zoals naam, leeftijd en geslacht verwijderd uit de sollicitatie;
  • de eerste selectie op basis van objectieve functie-eisen;
  • de besluitvorming verdelen over meerdere lagen; en/of
  • tijdens het selectieproces gebruik maken van een onafhankelijke derde.

Wanneer je als werkgever de werving en selectie uitbesteedt, dan dient de werkgever na te gaan of de intermediair een beleid heeft dat verboden onderscheid voorkomt. De werkgever moet een document in de administratie opnemen waaruit blijkt dat zij hebben voldaan aan deze plicht.

Wat zijn de risico’s?

Voldoe je als werkgever niet aan de verplichtingen, dan heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavingsbevoegdheden. Zo heeft de inspectie de mogelijkheid om werkgevers te verplichten om beleid op te stellen, boetes op te leggen en deze boetes vervolgens openbaar te maken. Dat laatste kan natuurlijk slechte publiciteit tot gevolg hebben.

Het wetsvoorstel Eerlijk Werven is een belangrijke stap in de richting van gelijkheid op de arbeidsmarkt. Los van de wettelijke plicht, is het een goede ontwikkeling voor de onderneming. Onderzoek heeft aangetoond dat diversiteit op de werkplek kan leiden tot innovatie, betere besluitvorming en een breder klantenbestand!

Actie

De wet moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Als dat lukt, is het de verwachting dat het medio 2024 in werking treedt. Je kan er nu al mee aan de slag en je onderscheiden als werkgever. BVDV kan meedenken over de inhoud en bij het opstellen van beleid. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Evelyne Hof
Volg Evelyne Hof: