Ontslag Fiscaal recht

In het Anti-Belastingontwijking Pakket van 28 januari 2016 is door de Europese Commissie (EC) invulling gegeven aan de strijd tegen internationale belastingontwijking. Door middel van dit pakket zoekt de EU aansluiting bij het BEPS actieplan van de OESO tegen belastingontwijking. Het pakket bestaat uit zeven onderdelen en bevat onder meer een concept Anti-Belastingontwijking richtlijn.

Relevante onderdelen van het Anti-Belastingontwijking Pakket zijn:

  • De concept Anti-Belastingontwijking richtlijn
  • Een concept amendement op de Europese richtlijn over de automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingen, voor de juiste implementatie van BEPS actiepunt 13 (Country-by-country reporting);
  • Een beleidsdocument met daarin een uiteenzetting van een externe strategie (ten opzichte van landen buiten de EU) voor effectieve belastingheffing in de EU; en
  • Een aanbeveling voor lidstaten hoe zij hun belastingverdragen kunnen vormgeven om agressieve belastingplanning tegen te gaan.

Impact op Nederland

Enkele onderdelen van de concept Anti-Belastingontwijking Richtlijn zijn van invloed op de Nederlandse vennootschapsbelasting. Zo bevat de concept anti-belastingontwijking richtlijn regels die de aftrek van rentekosten beperken en regels die invloed hebben op de huidige reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling.

Renteaftrekbeperking

De EC stelt een earningsstrippingregeling voor. In de voorgestelde earningsstrippingregeling zijn de rentekosten van schulden enkel aftrekbaar tot EUR 1 miljoen of 30% van de EBITDA van de belastingplichtige. Rentekosten komen in elk geval wel in aftrek indien sprake is van belastbare renteopbrengsten. Verder is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen op basis van de ratio eigen vermogen/totale bezittingen van belastingplichtige ten opzichte van de groep en zijn financiële ondernemingen (voorlopig) uitgezonderd van de regeling. Feitelijk zou deze maatregel leiden tot een (mogelijke veel ruimere) herinvoering van de door Nederland afgeschafte thin-cap regels.

Switch over clause

Voorts zijn regels voorgesteld die de werking van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling in bepaalde situaties zou beperken. De voorgestelde clausule (‘switch over clause’) zorgt ervoor dat inkomsten genoten uit een laagbelaste deelneming of vaste inrichting buiten de EU niet worden vrijgesteld, maar verrekend. In de regeling wordt onder laagbelast verstaan een heffing van 40% of minder van het tarief in het land van de ontvanger. Om in aanmerking te komen voor de Nederlandse deelnemingsvrijstelling betekent dit dat het land waarvan de betalende partij inwoner is een vennootschapsbelastingtarief heeft van tenminste 10% (40% van het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief van 25%). Dit heeft aldus grote gevolgen voor Nederlandse belastingplichtigen met – kort gezegd – actieve deelnemingen in laagbelaste landen.

Algemene anti-misbruikmaatregel

In aanvulling op bovenstaande stelt de Europese Commissie een algemene antimisbruikmaatregel voor. Op grond van deze regel mogen belastingdiensten bepaalde structuren negeren als deze zijn opgezet met het voornaamste doel om een bepaald belastingvoordeel te verkrijgen dat niet verenigbaar is met het doel van de belastingregeling en de structuur geen economische realiteit heeft.

Hybride leningen/entiteiten

De EC wil onderzoeken of – kort gezegd – derdenwerking van de Moeder-dochterrichtlijn gewenst is met betrekking tot de aanpak van hybride leningen en hybride entiteiten. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord heeft dit mogelijk consequenties voor Nederland.

Harmonisatie belastinggrondslagen

Naast het Anti-Belastingontwijking Pakket zijn reeds initiatieven genomen om transparantie op het gebied van belastingen in de EU te verhogen. Daarnaast heeft de Europese Commissie zich voorgenomen om de ‘Common Consolidated Corporate Tax Base’ (CCCTB) te herlanceren. Kort gezegd betekent de herlancering van de CCCTB het streven naar de invoering van een (in meer of mindere mate) geharmoniseerde Europese vennootschapsbelasting.

Invoering

De Europese Commissie streeft ernaar vóór 1 juli 2016 tussen alle 28 ECOFIN landen overeenstemming te krijgen over het EU-belastingontwijking pakket.

Falco Houwer - belastingadviseur en advocaat
Falco Houwer
Volg Falco Houwer: