Civiel Recht

Medehuur

Bij contractuele medehuur van bedrijfsruimte zijn de huurders beide schuldenaar van de verhuurder. In beginsel zijn zij voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit de wet of overeenkomst volgt dat zij hoofdelijk verbonden zijn. In dat laatste geval kan de verhuurder beide huurders vanuit een zelfstandig vorderingsrecht voor het geheel aanspreken.

Bevoegdheden huurder bij medehuur

Bij contractuele medehuur kan een huurder niet eenzijdig de huurovereenkomst door opzegging beëindigen. Die beëindiging heeft immers gevolgen voor de andere partijen: de verhuurder verliest een extra schuldenaar en de andere schuldenaar zal als enige aansprakelijk zijn en zich niet meer kunnen verhalen op de andere huurder. Wel zou de ene huurder op basis van volmacht (ook) namens de andere huurder kunnen opzeggen.

Faillissement

Bij faillissement van de huurder heeft de curator de mogelijkheid de huurovereenkomst tussentijds te doen eindigen. De curator kan de huurovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Die opzegging leidt ertoe dat de verhuurder over de opzegtermijn een boedelvordering verkrijgt, maar geen schadevergoedingsvordering als gevolg van gemis van de toekomstige huur. Komt dat mooi uit als er een onoplettende contractuele medehuurder is.

Casus: medehuur en opzegging

Stadskappers en Shop BV heeft een huurovereenkomst gesloten met de verhuurder, waarbij naast de BV ook de eigenaar als huurder werd aangemerkt en zich hoofdelijk verbond voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De BV ging failliet en de curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. De verhuurder vordert vervolgens betaling door de eigenaar/medehuurder. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt bij arrest van 27 september 2016 dat de opzegging door de curator uitsluitend de BV als gefailleerde partij betrof, en dus dat niet ook de huurovereenkomst met de eigenaar is beëindigd. De eigenaar wordt dan ook veroordeeld de achterstallige huurpenningen van bijna € 50.000,- te voldoen, de contractuele boetes te betalen én om de huurpenningen te blijven betalen tot de huurovereenkomst is geëindigd.

Tips:

Verhuurders kunnen een (hoofdelijke) medehuurder verlangen om zo een extra schuldenaar te hebben. In plaats van medehuurderschap zou ook andere zekerheid kunnen worden aangeboden aan de verhuurder.  Als sprake is van medehuurderschap, let dan goed op bij opzegging van de huurovereenkomst. Opzegging door één van de huurders is in beginsel niet voldoende voor het eindigen van de huurovereenkomst.

Voor meer informatie over verhuur van bedrijfsruimte of kantoorruimte kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth, of kijk op de pagina van ons Brancheteam Retail.