Civiel Recht

Als een werknemer ziek is, hoop je als werkgever natuurlijk dat de werknemer er alles aan doet om weer zo snel mogelijk zijn werkzaamheden te hervatten. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Het kan voorkomen dat een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen of niet meewerkt aan de regels bij ziekte die je als werkgever hebt opgesteld. Wat kun je als werkgever dan doen? In dit artikel lees je hier meer over.

Verschillende sanctiemaatregelen

De werkgever kan twee soorten sancties opleggen aan een werknemer. Er bestaat de mogelijkheid om het loon op te schorten of het loon stop te zetten.  Welke loonsanctie wordt opgelegd, is afhankelijk van de regel waar de werknemer zich niet (voldoende) aan houdt. Beide sancties zijn hebben als doel de werknemer te prikkelen om alsnog mee te werken aan de re-integratie.

Loon opschorten

De werkgever heeft de mogelijkheid om zogenoemde ‘controlevoorschriften’ bij ziekte of arbeidsongeschiktheid op te stellen. Dit zijn de verplichtingen die een werknemer heeft bij verzuim. Deze voorschriften zijn vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of in een verzuimprotocol. Denk hierbij aan de verplichting voor een werknemer om zich op een bepaalde wijze ziek te melden of om de werkgever regelmatig te informeren over de mate en verwachte duur van arbeidsongeschiktheid. Een ander voorbeeld is dat de werknemer verplicht is om zicht te laten onderzoeken door de bedrijfsarts.

Krijgt de werkgever geen contact met de werknemer? Of is de werknemer niet op komen dagen bij een afspraak bij de bedrijfsarts? In dat geval heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon op te schorten. Dit betekent dat de werkgever het loon mag inhouden, totdat de werknemer weer mee werkt. Het ingehouden loon wordt op dat moment weer volledig aan de werknemer betaald.

Loon stopzetten 

De werkgever heeft de mogelijkheid om het loon volledig stop te zetten als de werknemer zich niet houdt aan de wettelijke regels omtrent ziekteverzuim. Dit kan in de volgende situaties:

  • De werknemer heeft zijn ziekte opzettelijk veroorzaakt of heeft bij een aanstellingskeuring valse informatie verstrekt;
  • De werknemer belemmert of vertraagt zijn genezing;
  • De werknemer weigert om passende arbeid te verrichten;
  • De werknemer weigert mee te werken aan redelijke voorschriften van een deskundige die erop gericht zijn om passende arbeid te verrichten;
  • De werknemer weigert om mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • De werknemer vraagt geen of niet tijdig een WIA-uitkering aan.

Doet een van bovenstaande situaties zich voor? Dan heeft de werknemer geen recht op loon, ook niet met terugwerkende kracht. In sommige gevallen kan zowel het loon worden opgeschort, als een loonstop worden toegepast.

Mededeling aan werknemer

Als de werkgever het loon wil stopzetten of opschorten, dan dient hij in alle gevallen de werknemer hierover direct schriftelijk te informeren. Daarbij moet de werkgever de reden van de loonsanctie aan de werknemer mededelen. Doet de werkgever dat niet? Dan is het niet mogelijk om een sanctie op te leggen en heeft dit mogelijk tot gevolg dat het loon alsnog uitbetaald dient te worden.

Contract beëindigen

Hebben de loonsancties geen effect en blijft de werknemer de regels omtrent verzuim schenden? In het uiterste geval is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. De werkgever kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen. De drempel daarvoor is hoog. De werkgever moet van tevoren een loonsanctie hebben opgelegd en moet beschikken over goede documentatie, waaronder een deskundigenoordeel van het UWV. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als het gedrag van de werknemer voldoende verwijtbaar is. Daarvoor dien je een goed dossier te hebben.

Bij het opleggen van een loonsanctie is het van belang om je hier als werkgever goed over te laten informeren en de juiste sanctie toe te passen voor de situatie. Bij BVDV hebben wij veel ervaring op het gebeid van ziekteverzuim en helpen je graag verder. Neem dus gerust contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Evelyne Hof
Volg Evelyne Hof: