Aansprakelijkheidsrecht

Algemeen: behoorlijke taakvervulling, persoonlijk ernstig verwijt

Een bestuurder dient tegenover de BV zijn taak behoorlijk te vervullen (artikel 2:9 BW). Dit betreft de interne aansprakelijkheid, dus binnen de BV. De bestuurder is pas aansprakelijk als sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt. Dat geldt overigens ook als niet de BV zelf maar derden de bestuurder willen aanspreken op grond van onrechtmatige daad. Dit betreft de externe aansprakelijkheid, dus tegenover derden. De bestuurder handelt tegenover de schuldeiser van de BV onrechtmatig, waar de bestuurder, mede gelet op de verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bestuurder, een ernstig verwijt treft.

“Voor aansprakelijkheid van een bestuurder gelden hoge eisen”

Aldus gelden voor aansprakelijkheid van een bestuurder hoge eisen. Het antwoord op de vraag of de ‘drempel’ van persoonlijk een ernstig verwijt is genomen, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.

Casus: bestuurder aansprakelijk omdat hij zich door zijn privébelang heeft laten leiden

Op 23 januari 2019 oordeelde het hof Den Bosch dat een bestuurder tegenover een derde aansprakelijk is, omdat hij zich door zijn privébelang heeft laten leiden. Het faillissement van de BV was opgeheven bij gebrek aan baten. Schuldeisers daarvan hadden geen uitkeringen ontvangen. Een van die schuldeisers, zijnde een onbetaalde verhuurder, sprak de bestuurder van de BV aan tot betaling van de huurschuld van de BV.

Wanneer een schuldeiser van een BV is benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering kan er ook grond zijn, naast aansprakelijkheid van de BV, voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de BV heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de BV haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen heeft de bestuurder tegenover de schuldeiser van de BV onrechtmatig gehandeld, waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bestuurder, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De aangesproken bestuurder was tevens enig aandeelhouder en schuldenaar van de BV wegens geldlening. Enerzijds had de schuldenaar zijn privébelangen, immers schuldenaar van de geldlening alsook aandeelhouder van de BV. Anderzijds had hij als bestuurder van de BV evenwel de zelfstandige belangen van de BV tegenover zichzelf in privé te behartigen. Hij mocht zich niet enkel door zijn privébelang laten leiden, maar had als bestuurder pogingen moeten ondernemen om de vordering van de BV op hem te incasseren, om met de opbrengst daarvan BV-schuldeisers te voldoen. Elke andere bestuurder had onder de gegeven omstandigheden pogingen ondernomen om de vordering te incasseren.

“Enerzijds had de bestuurder als schuldenaar van de BV zijn privébelangen, anderzijds had hij als bestuurder de BV-belangen tegenover zichzelf in privé te behartigen.”

De betreffende bestuurder had geen incassopogingen ondernomen, noch uitgelegd waarom deze inspanningen zijn uitgebleven of geen resultaat zouden hebben gehad. Zo had de bestuurder evenmin inzicht gegeven in zijn persoonlijke financiële situatie, op grond waarvan zou kunnen worden vastgesteld dat het aanspreken van hem in privé tot betaling van zijn schuld zinloos was geweest. Wegens het ontbreken van verweren zijdens de bestuurder is geoordeeld dat de BV haar schuld aan verhuurder anders volledig had kunnen voldoen.

“De bestuurder had geen incassopogingen ondernomen, noch uitgelegd waarom deze inspanningen zijn uitgebleven of geen resultaat zouden hebben gehad.”

De bestuurder heeft zodanig onzorgvuldig gehandeld dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt treft. Van de bestuurder mocht namelijk worden verwacht dat hij, toen het nodig was de liquiditeitspositie van de BV te verbeteren, zichzelf als schuldenaar van de BV had aangesproken en had geprobeerd te incasseren. Zoals elke andere bestuurder wel zou hebben gedaan.

Voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met Sjoerd van der Velden.

Sjoerd van der Velden - advocaat
Sjoerd van der Velden
Volg Sjoerd van der Velden: