Fiscaal recht

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2019 en de Overige fiscale maatregelen 2019 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In bijgevoegde nieuwsbrief zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteengezet.

Daarnaast is gebleken dat het kabinet het excessief lenen van de eigen vennootschap wil ontmoedigen; dit betreft de zogenoemde “rekening-courantmaatregel”. Het kabinet heeft een maatregel aangekondigd op grond waarvan een schuld van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn BV, voor zover hoger dan € 500.000, als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking moet worden genomen. De exacte uitwerking van deze maatregel is thans nog niet bekend, maar op het eerste gezicht zal deze maatregel verstrekkende gevolgen hebben.

Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen in het voorjaar van 2019 aan de Kamer aan te bieden, waarna de regeling per 1 januari 2022 in werking zal treden. Op deze wijze krijgen de aanmerkelijk belanghouders de mogelijkheid c.q. tijd om de schulden bij de eigen vennootschap terug te brengen. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden en u informeren indien hierover meer duidelijkheid bestaat.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag!

Met vriendelijke groet namens,

Ingmar Baas
Falco Houwer
Corine de Jong
Maartje Mathijsen-Molenkamp
Twan Weusten