Aansprakelijkheidsrecht

Het einde van het jaar is in zicht, de decembermaand is aangebroken. Dat is tijd voor reflectie, bezinning en gezelligheid. Veel bedrijven vieren het einde van het jaar gezamenlijk en organiseren een borrel of een bedrijfsuitje. Is de werkgever aansprakelijk als het mis gaat tijdens zo’n feestje? Bijvoorbeeld als een werknemer het partycentrum in de hens steekt?

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongelukken

De wet bepaalt (art. 6:170 BW) dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor schade die de werknemer aan derden toebrengt, als er voldoende verband is met het werk. Uit de rechtspraak blijkt dat er wel voldoende functionele samenhang moet zijn tussen het werk c.q. de werkzaamheden die zijn opgedragen en het veroorzaken van de schade. Als de werknemer in zijn pauze een fietser aanrijdt, dan houdt dat onvoldoende verband met het werk.

Is dat verband er wel, dan kan de derde de werkgever én de werknemer aansprakelijk stellen.

Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Schade kan niet op werknemer verhaald worden

Verder is in de wet bepaald (art. 7:661 BW) dat de werkgever de schade vervolgens niet op de werknemer kan verhalen, als die schade tijdens het werk is toebracht aan derden. Als een glazenwasser tijdens het werk een emmer laat vallen, bovenop het hoofd van een voorbijganger, dan is de werkgever dus aansprakelijk. De werkgever kan de schade wel verhalen als die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

Bedrijfsuitje is niet onder werktijd

Heel vaak vinden bedrijfsuitjes buiten de normale werktijden plaats. Het werk moet er immers niet onder lijden. Maar is de werkgever dan wel aansprakelijk als een werknemer tijdens zo’n uitje schade veroorzaakt? De Hoge Raad heeft daar handvatten voor gegeven in de zaak die ging over het afgebrande partycentrum Groot Kievitsdal.

Na een rondje bowlen, dronken de werknemers van een bedrijf in cultuurtechniek flink wat alcohol, waarna zij elkaar ‘opjuinden’ om de laatste lampolie op de barbecue te gooien. Het gevolg was dat de hele tent afbrandde, omdat de rieten kap vlam vatte. Het bedrijf was aansprakelijk voor die schade van ruim € 2.6 miljoen.

Daarbij was van belang dat het om een door de werkgever georganiseerd, gefaciliteerd en betaald feest (bedrijfsuitje) ging. De aanwezigen waren allen werknemers en traden als eenheid naar buiten. Zo’n bedrijfsuitje is in het belang van de saamhorigheid en motivatie van het bedrijf én de leidinggevende heeft het niet proberen te voorkomen. Daarmee was er voldoende functionele samenhang met het werk.

Houd dus goed het oog op de barman tijdens de kerstborrels!

Heb je vragen over personeelsuitjes of werkgeversaansprakelijkheid, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: