Arbeidsrecht

Voor veel ondernemers is bescherming van hun bedrijfsgeheimen essentieel voor het voortbestaan van de onderneming. Daarom is in veel arbeidsovereenkomsten wel een soort van geheimhoudingsbeding opgenomen. Maar heel vaak geven die afspraken onvoldoende bescherming. De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) geeft ondernemers meer mogelijkheden. Daarvoor moet de ondernemer wel aan de slag.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Nederlandse Wet bescherming bedrijfsgeheimen vindt zijn oorsprong in een Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen, die in 2016 in werking is getreden. De lidstaten moesten die richtlijn vervolgens in de in de nationale wetgeving vastleggen. Nederland heeft dat gedaan met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden.

Welke informatie wordt beschermd?

Bedrijfsgeheimen, wat valt daar eigenlijk allemaal onder? De nieuwe regels zien op knowhow en bedrijfsinformatie die niet algemeen bekend zijn. Om beschermd te worden, is het volgende nodig:

  • De informatie moet geheim zijn en dus in het geheel of in de juiste samenstelling en ordening in delen, niet algemeen bekend zijn of gemakkelijk toegankelijk zijn voor deskundigen;

  • De informatie moet (potentieel) handelswaarde bezitten, omdat het geheim is;

  • De ondernemer moet, afhankelijk van de omstandigheden, redelijke maatregelen hebben getroffen om de informatie geheim te houden;

Waartegen worden bedrijfsgeheimen beschermd?

Is vastgesteld dat het gaat om bedrijfsgeheimen, dan krijgt de rechtmatige eigenaar van die informatie diverse voordelen. Het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van de bedrijfsgeheimen door anderen die geen rechthebbende zijn, is daarmee automatisch onrechtmatig.

De rechthebbende ondernemer kan de rechter vragen om te verbieden dat met het bedrijfsgeheim producten worden gemaakt of op de markt worden gebracht. Ook kan de rechter opdragen om onrechtmatige producten te laten terugroepen of vernietigen. Last but not least kan natuurlijk een schadevergoeding worden gevorderd, voor de schade die als gevolg van het onrechtmatige gedrag is toegebracht.

Een klokkenluider kan echter niet worden beperkt worden om bedrijfsgeheimen naar buiten te brengen met een beroep op de WBB, als het gaat om wangedrag, fouten of illegale activiteiten, als dat is gedaan met het oog op de bescherming van het algemeen belang. Datzelfde geldt voor openbaringen door journalisten.

Andere voordelen WBB

De WBB voorziet ook in een ander probleem dat de ondernemer van wie bedrijfsgeheimen zijn uitgelekt voorheen had. Als die ondernemer genoodzaakt was om een procedure te starten, dan moesten die geheimen alsnog prijsgegeven worden om het onrechtmatige gebruik aan te tonen. De rechter kan bepalen dat de procedure achter gesloten deuren plaatsvindt.

Net als bij procedures over intellectueel eigendom kunnen verliezende partijen in procedures over schending van bedrijfsgeheimen in de volledige proceskosten veroordeeld worden. Dat kan een flinke kostenpost opleveren voor de onrechtmatige gebruiker van bedrijfsgeheimen en beperkt de schade aan de kant van de ondernemer.

Tips

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is een grote stap voorwaarts. Het biedt werkgevers goede mogelijkheden om onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen aan te pakken. Maar de ondernemer moet wel aan de slag:

  • Neem het standaard geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst onder de loep en ga na of die de gewenste informatie op een juiste manier beschermd. Het is verstandig om expliciet op te nemen welke informatie in ieder geval geheim gehouden moet worden door de werknemer;
  • Zorg ervoor dat de te beschermen informatie niet door werknemers ingezien en/of gekopieerd kan worden, als die daarover voor het uitvoeren van het werk niet hoeft te beschikken;
  • Onderzoek of de bedrijfsinformatie technisch voldoende is beschermd, bijvoorbeeld door beveiliging van computers en servers en het juiste wachtwoordbeleid;
  • Let op bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Het moet duidelijk zijn dat een afgesproken geheimhoudingsbeding ook na het einde van de arbeidsovereenkomst van kracht blijft. Als er geen geheimhoudingsbeding is, kan dat alsnog worden afgesproken in een beëindigingsovereenkomst;
  • Neem ook in handelscontracten en bij gesprekken over samenwerkingen of overnames geheimhoudingsafspraken op.

Heb je vragen over hoe jij je bedrijfsgeheimen het beste kan beschermen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: