wet franchise Vastgoed en huurrecht

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Franchise goedgekeurd. Deze wet treedt naar verwachting al op 1 januari 2021 in werking. Per inwerkingtreding van de Wet Franchise moet een franchiseovereenkomst voldoen aan de eisen van deze wet. Welke verplichtingen volgen uit de Wet Franchise? En wat betekent dit voor bestaande franchiseovereenkomsten? Lees er meer over in dit blog.

Oude én nieuwe franchiseovereenkomsten

De Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking. Dit betekent dat na 1 januari 2021 gesloten franchiseovereenkomsten aan die wet moeten voldoen. Maar ook lopende franchiseovereenkomsten moeten worden aangepast. Voor de wetsartikelen over goodwill, non-concurrentie en formulewijzigingen geldt een overgangsperiode van 2 jaar waarbinnen lopende franchiseovereenkomsten moeten zijn aangepast.

Voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst

Voor nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten geldt een informatieverplichting voor de franchisegever. De informatie moet ten minste vier weken voor het sluiten van de overeenkomst worden verstrekt aan de franchisenemer. Het gaat onder meer om een ontwerp van de franchiseovereenkomst en een weergave van te betalen vergoedingen en verlangde investeringen. De Wet Franchise verplicht de franchisegever overigens niet tot het verstrekken van een omzetprognose (lees hierover mijn eerdere blog).

De inhoud van de franchiseovereenkomst

De Wet Franchise bepaalt ook wat er in de overeenkomst moet zijn geregeld. Allereerst moeten afspraken worden gemaakt over de goodwill van de onderneming. Is deze aanwezig, is dit toe te rekenen aan de franchisegever/franchisenemer en op welke wijze moet de franchisenemer worden gecompenseerd bij overname van de onderneming door de franchisegever of een derde?

De Wet Franchise bepaalt daarnaast dat een non-concurrentiebeding tot maximaal een jaar na het einde van de overeenkomst mag gelden. Ook moet de non-concurrentie geografisch zijn beperkt tot het gebied waarbinnen werd geëxploiteerd.  Een afwijking van de wettelijke bepaling over non-concurrentie of goodwill-vergoeding is op grond van de wet nietig.

Tot slot is in de Wet Franchise opgenomen dat in bepaalde gevallen bij een tussentijdse wijziging in de franchiseformule, de franchisegever toestemming nodig heeft van de meerderheid van in Nederland gevestigde franchisenemers of van elk van de franchisenemers die geraakt worden door de voorgenomen wijziging.

In de praktijk

  • Breng lopende franchiseovereenkomsten in lijn met de Wet Franchise;
  • Check als Franchisegever het precontractuele informatieproces;
  • Neem in nieuwe franchiseovereenkomsten een goodwill-bepaling op en een bepaling over doorvoeren van wijzigingen in de franchiseformule.

Voor meer informatie over de Wet Franchise, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth