Arbeidsrecht

De loonadministratie kan een flinke klus zijn. Natuurlijk daar daar ‘mannetjes’ en loonadministratiepakketten voor, maar dat moet gemakkelijker kunnen, toch? Het zou bijvoorbeeld al een stuk gemakkelijker zijn als de vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks kunnen worden uitbetaald. Dat kan ook een manier zijn om stuwmeren aan verlof te voorkomen. Maar, is een all-in loon inclusief vakantietoeslagen en vakantiedagen toegestaan?

Mag een all-in afspraak volgens de wet?

Vakantietoeslag

We moeten daarvoor de twee verschillende elementen onderscheiden, omdat de wet vakantietoeslag en vakantiedagen anders behandelt. De werknemer heeft op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) recht op 8% vakantietoeslag over het loon (tot maximaal 3 x het minimumloon). Die moet in principe jaarlijks worden uitbetaald in juni. Maar in de arbeidsovereenkomst of in een cao kan worden afgesproken dat de vakantietoeslag op een ander moment of bijvoorbeeld maandelijks wordt uitbetaald. De vakantietoeslag mag dus maandelijks worden betaald, mits dat schriftelijk is afgesproken.

Vakantiedagen

Met vakantiedagen ligt dat een stuk lastiger. De vakantiedagenwetgeving is afkomstig van een Europese Richtlijn. Elke belemmering voor een werknemer om daadwerkelijk gebruik te maken van vakantie, moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom is in de Nederlandse wet opgenomen dat de werknemer tijdens het dienstverband geen afstand kan doen van het wettelijk minimumaantal vakantiedagen (20 dagen op fulltime basis).

Het Europese Hof van Justitie moest er in 2006 in de zaak Robinson-Steele aan te pas komen. Dat overwoog:

Artikel 7 van richtlijn 93/104 verzet zich ertegen dat de betaling van het loon voor de minimale jaarlijkse vakantie in de zin van deze bepaling geschiedt in gedeelten die, verspreid over het betrokken arbeidsjaar, samen met het loon voor verrichte arbeid worden uitgekeerd, en niet als uitkering uit hoofde van een bepaalde periode waarin de werknemer daadwerkelijk vakantie opneemt.

Het Hof Amsterdam stond in 2009 echter toe dat Albert Heijn werknemers die maximaal 12 uur per week werkten, maandelijks de vakantiedagen in loon uitbetaalde. Toegegeven, dat was in een kort geding waar het spoedeisend belang niet werd aangetoond. Sindsdien staan rechters echter veel vaker all-in afspraken toe.

De Kantonrechter Leeuwarden vond dat een all-in afspraak is toegestaan, zolang de werknemer nog steeds een prikkel behoudt om op vakantie te gaan. Het moet gewaarborgd zijn dat de werknemer in verband met de rust- en recuperatiefunctie van vakantie in staat moet worden gesteld om zijn vakantie daadwerkelijk op te nemen.

Duidelijke afspraken

Elke geschil tussen een werkgever en werknemer begint bij wat de wet bepaalt. Meteen daarna volgt de vraag wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Zijn afspraken onduidelijk, dan wordt dat vrijwel altijd in het nadeel van de werkgever uitgelegd. Zorg er dus voor dat de afspraken over een all-in salaris expliciet zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Vermeld daarin het deel dat ziet op het salaris, de vakantietoeslag en de vakantiedagen.

Worden de afspraken onduidelijk opgeschreven, dan oordeelt de rechter al snel dat de werknemer alsnog recht heeft op de vakantietoeslag én de vakantiedagen. De Kantonrechter Rotterdam veroordeelde in 2018 een werkgever tot nabetaling van meer dan € 6.000,- bruto. Op dezelfde manier oordeelde de Kantonrechter Amsterdam in het nadeel van werkgever Tip de Bruin.

Een vakantiedag is meer waard dan alleen het basisloon. In dit ARTIKEL lees je hoe de waarde van een vakantiedag berekend moet worden.

Duidelijke uitvoering

Als je je huiswerk goed hebt gedaan en de afspraken op een goede manier hebt vastgelegd, moeten die ook zo worden uitgevoerd. Op de maandelijkse loonstrook moet expliciet worden vermeld welk deel van het loon ziet op de uitbetaalde vakantietoeslag en welk deel op de uitbetaalde vakantiedagen. Doe je dat niet, dan trek je als werkgever al snel aan het kortste eind.

In een geschil tussen meerdere fysiotherapeuten en hun werkgever, oordeelde de Kantonrechter Utrecht dat het voldoende transparant was dat in de arbeidsovereenkomst was afgesproken welk deel van het loon zag op de maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen. Ik adviseer om dat risico niet te lopen en het maandelijks expliciet op de loonstrook te laten zetten.

Alles wat je moet weten over vakantie, van aanvraag tot ziekte, lees je in dit ARTIKEL.

Mag een all-in loonafspraak volgens de CAO?

Op grond van de wet is een all-in salaris onder voorwaarden wellicht toegestaan, het is wel goed om de toepasselijke cao open te slaan. In sommige cao’s is namelijk opgenomen hoe met vakantietoeslagen en vakantiedagen moet worden omgegaan en daar mag dan meestal niet vanaf worden geweken.

Tips

De jurisprudentie laat zien dat rechters all-in afspraken over vakantietoeslag en vakantiedagen toestaan, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • Leg schriftelijk vast dat een all-in afspraak wordt gemaakt;
  • Specificeer welk deel van het loon ziet op vakantietoeslag en welk deel op de vakantiedagen;
  • Specificeer deze loonelementen op de loonstrook expliciet;
  • Zorg ervoor dat de werknemer ook daadwerkelijk vakantie kan opnemen.

Heb je vragen over een all-in loon, vakantietoeslag of vakantiedagen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: