Security Tokens

In mijn vorige blog besteedde ik aandacht aan het scheiden van juridische eigendom en economisch belang. Dat kan prima in de blockchain. Stem – private stock on the blockchain heeft een platform gemaakt, waarop medewerkers economische belangen – in de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn – kunnen verhandelen. Het proces van handelingen vindt plaats in de blockchain.

“Sucurity Tokens vertegenwoordigen een economisch belang.”

Economische eigendom kan in kleinere stukjes worden ‘geknipt’ door die verder te ‘tokenizen’. Dit soort tokens worden Security Tokens genoemd. Security Tokens vertegenwoordigen een economisch belang. De zogenoemde Utility Tokens daarentegen vertegenwoordigen geen onderliggende waarde. Die worden enkel als crypto valuta gebruikt.

Vorenbedoelde scheiding van het juridische en economische door middel van Security Tokens biedt mogelijkheden voor medewerkersparticipatie, maar ook voor bedrijfsopvolging.

Bedrijfsopvolging, binnen familiebedrijf

Bij bedrijfsopvolging moeten diverse zaken al vroeg en goed worden geregeld. In een latere fase, waarin het bedrijf wordt overgedragen, zal de opvolger het roer overnemen. Als tussenstap kan onderscheid worden gemaakt tussen de overdracht van de zeggenschap en de overdracht van de eigendom.

“Als tussenstap kan onderscheid worden gemaakt tussen de overdracht van de zeggenschap en de overdracht van de eigendom.”

Het certificeren van vermogen is een bekende wijze van scheiden van juridisch eigendom en economisch belang. De inkomsten komen dan toe aan de opvolger, de volgende generatie. De zeggenschap blijft dan voorlopig nog in oude, vertrouwde handen.

Certificeren wordt tevens gebruikt voor het behoud van (ondeelbaar) vermogen zoals vastgoed of kunst, waardoor een portefeuille of collectie bijeen kan blijven. Bijkomend voordeel van het certificeren van vermogen is dat certificaten eenvoudig en geleidelijk zijn over te dragen, bijvoorbeeld middels schenking. Door certificaten geleidelijk over te dragen kan bij schenking tevens optimaal gebruik worden gemaakt van een lager tarief en jaarlijkse schenkingsvrijstellingen.

“Certificeren wordt tevens gebruikt voor het behoud van vastgoed of kunst, waardoor een portefeuille of collectie bijeen kan blijven.”

Voor certificeren van aandelen is een notaris nodig. Scheiding van het juridische en economische, evenals overdracht van certificaten kan evenwel ook op een andere wijze. Daarvoor is dan geen notaris nodig.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de blockchain. Dat geldt ook voor andere vermogensbestanddelen. Denk aan certificaten van aandelen of andersoortig economisch eigendom. Zelfs vastgoed en kunst.

Fiscaliteit

Fiscaliteit is een belangrijk aandachtspunt. De fiscale consequenties en faciliteiten (zoals de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten) zouden niet anders mogen zijn dan bij het certificeren van vermogen of het overdragen van de economische eigendom. Essentieel hierbij zal de vraag zijn of en in hoeverre de eigendom in fiscaal opzicht vereenzelvigd kan worden met het daaraan ten grondslag liggende vermogen. Deze vereenzelviging heeft niet alleen invloed op een mogelijke belastbaarheid van de certificeringshandeling (zoals heffing van overdrachtsbelasting) maar ook op de fiscale kwalificatie van de eigendom en de houder van de eigendom.

Wij hebben de civiel- en fiscaalrechtelijke kennis in huis om in lijn met de wensen binnen de familie het vermogen te structureren. Daarnaast zijn wij actief bezig met de blockchain en leren wij in dit verband veel van Stem.

Meer weten? Neem contact op met Sjoerd van der Velden en Maartje Mathijsen-Molenkamp.