Arbeidsrecht

Slapende dienstverbanden

De slapende dienstverbanden zijn sinds de WWZ weer in zwang. Werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en niet gere-integreerd kunnen worden, hebben bij ontslag ook recht op een transitievergoeding. Weliswaar kan bij langdurige ziekte de arbeidsovereenkomst worden beëindigd, vele werkgevers gingen dat uit de weg vanwege de transitievergoeding die daarbij om de hoek kwam kijken. Dat leidde tot de nodige slapende dienstverbanden.

Werkgever wordt gecompenseerd voor betaalde transitievergoeding

Het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte van Asscher is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De wet moet per 1 april 2020 in werking treden. Op basis daarvan krijgen werkgevers de transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikten hebben betaald, terugbetaald door het UWV uit het Algemeen Werkgeversfonds (Awf). Het wordt pas ingevoerd met ingang van 2020. Werkgevers kunnen tussen 1 april en 1 oktober 2020 aanvragen indienen voor oude gevallen.

Let op; werkgevers krijgen straks niet méér vergoed dan de transitievergoeding aan het einde van de twee jaar wachttijd voor de WIA.

Voorwaarden

De werkgever heeft vanaf 2020 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015) recht op de compensatie door het UWV als:

  • De arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte is beëindigd, omdat de werknemer door ziekte het eigen werk niet kon verrichten; of
  • De arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet kon verrichten.

Deze regeling geldt zowel als is opgezegd na toestemming van het UWV, als voor het geval partijen een beëindigingsovereenkomst hebben gesloten indien de werknemer recht zou hebben gehad op een transitievergoeding.

Hoogte compensatie

De vergoeding van het UWV is gelijk aan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden als direct aansluitend na twee jaar ziekte zou zijn opgezegd, waarbij de afgetrokken transitiekosten ook worden vergoed. Het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst na een periode van 2 jaar ziekte, kost de werkgever dus geld. Dat deel van de transitievergoeding wordt niet vergoed door het UWV.

Daarnaast is nóg een maximum ingebouwd, namelijk tot de hoogte van het loon dat tijdens ziekte is doorbetaald. De compensatie is nooit meer dan dat bedrag.

Tips

  • Met een kleine slag om de arm, weten we zeker dat de compensatieregeling in 2020 ingaat. Probeer zo snel mogelijk een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Vermeld daarin duidelijk dat de langdurige ziekte de aanleiding is;
  • Een slapend dienstverband levert een risico op. Hoe langer het dienstverband duurt, hoe hoger de vergoeding oploopt. Als in de toekomst de arbeidsovereenkomst alsnog moet eindigen, dan kost dat aanzienlijk meer;
  • Als een werknemer zelf om ontbinding verzoekt, ontken dat je het dienstverband alleen voortzet om de vergoeding niet te hoeven te betalen. Valide argumenten kunnen zijn dat je eigenrisicodrager bent voor de WIA en je de re-integratie van dichtbij in de gaten wil houden/sturen, dan wel dat je verwacht dat er op korte termijn passend werk beschikbaar kan komen;
  • Zorg dat nergens vast ligt (email, opgenomen telefoongesprek) dat je de overeenkomst uitsluitend voortzet om geen vergoeding te betalen.

Vragen over ontslag of de compensatieregeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.