Ontslag door langdurige ziekte

Ontslag na twee jaar ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid

Een zieke werknemer kan niet ontslagen worden, dat wil zeggen niet tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. Precies gelijk aan de periode waarin de arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Tijdens deze wachttijd geldt het opzegverbod tijdens ziekte en wordt de werknemer in de meeste gevallen beschermd tegen ontslag. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan 104 weken, is ontslag misschien wel mogelijk.

Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid?

De werknemer is ziek als hij door ziekte of gebrek niet in staat is om zijn eigen werk te verrichten. Werkgever en werknemer moeten zich inspannen om de werknemer zoveel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Eerst moeten zij zich richten op het eigen werk, de bedongen werkzaamheden en pas als dat niet mogelijk is op een andere passende functie. Als laatste mag onderzocht worden of de werknemer bij een andere werkgever aan het werk kan.

Als de werknemer na twee jaar niet is gere-integreerd bij de eigen werkgever, dan is sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan dan om toestemming vragen bij het UWV om de werknemer te mogen ontslaan. Het UWV geeft toestemming als een herstel binnen 26 weken niet is te verwachten én als de werknemer geen ander passend werk kan doen. Tijdens een loonsanctie wordt ook geen toestemming verleend door het UWV.

Als het UWV een WIA-uitkering toekent, let op of dat wel terecht is en of de rekening daarvoor niet ten onrechte op jouw bordje komt. In dit artikel wordt uitgelegd welke drie opletmomenten er zijn bij arbeidsongeschikte werknemers.

Is voor de arbeidsongeschikte werknemer ander passend werk beschikbaar?

Ook nadat de werknemer 2 jaar ziek is geweest, is de werkgever verplicht om na te gaan of het mogelijk is de werknemer in een andere functie te plaatsen. Daarbij moet ook onderzocht worden of scholing kan helpen om een functie passend te maken. Volgens de regels van het UWV moet de werkgever niet alleen kijken naar vacatures, maar ook naar functies die bezet worden door werknemers op oproepbasis, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, AOW’ers en andere flexkrachten.

Ontslag wordt afgewezen als de werknemer kan herstellen

Het UWV controleert de belastbaarheid van de werknemer en kijkt daarnaast of herstel is te verwachten binnen 26 weken. Kan de werknemer herstellen en in zijn eigen werk of in een andere passende functie terugkeren, dan weigert het UWV de ontslagvergunning. Dat betekent overigens niet dat de werknemer altijd recht heeft op loonbetaling.

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op transitievergoeding

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft in principe elke werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt na 2 jaar, recht op de transitievergoeding.

In dit artikel wordt uitgelegd waarom.

In sommige gevallen is het mogelijk om kosten af te trekken van de transitievergoeding.

Zie dit artikel voor uitleg over welke kosten en hoe de transitievergoeding verlaagd kan worden.

Opzeggen of slapend dienstverband?

De werkgever van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer staat dus voor het dilemma:

  • of hij zegt de arbeidsovereenkomst op na 2 jaar ziekte en moet dus meteen de transitievergoeding afrekenen;
  • of hij laat de arbeidsovereenkomst slapend doorlopen.

Het eerste scenario is niet aantrekkelijk, omdat het kostbaar kan zijn. De werkgever heeft al 2 jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie. In het tweede scenario loopt hij een risico dat de werknemer herstelt en zich opnieuw meldt om te komen werken. Eindigt de arbeidsovereenkomst op een later moment, dan moet hij misschien ook nog een hogere transitievergoeding betalen.

Slapend dienstverband is niet ernstig verwijtbaar

De rechtspraak hierover is eensluidend; het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst uitsluitend om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is niet ernstig verwijtbaar van de werkgever. Een werknemer kan dus niet afdwingen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd, maar hij heeft weer geen recht op de transitievergoeding, als hij zelf opzegt.

Werkgever wordt gecompenseerd voor betaalde transitievergoeding

Voormalig minister Asscher kwam in maart 2017 met het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte. Die wet is op 5 juli 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en moet in 2020 ingaan. Op basis daarvan krijgen werkgevers de transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikten hebben betaald, terugbetaald door het UWV uit het Algemeen Werkgeversfonds (Awf).