Update Wet implementatie EU-richtlijn Arbeidsrecht

Vorige maand heeft BVDV een blogserie gepubliceerd over de aanstaande Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Inmiddels is bekend geworden dat de wet in de Eerste Kamer als hamerstuk zal worden aangenomen. De wet wordt definitief per 1 augustus 2022 ingevoerd, zonder overgangsrecht. Alle werkgevers moeten dus echt aan de bak! Wij hebben nog een paar belangrijke updates.

Blogserie en EBook massaal gelezen

Eerder publiceerden we de volgende blogs:

  1. Verbod op nevenwerkzaamheden mag niet meer?!
  2. Werkgever moet de werknemer over veel meer zaken schriftelijk informeren – nieuwe Legal Checklist Arbeidsovereenkomst!
  3. Werkgever; verplicht om werknemers te blijven opleiden en een studiekostenbeding mag niet meer?
  4. Werknemers krijgen recht op voorspelbare arbeid(stijden).

Het BVDV EBook met Legal Checklist is aan ruim 350 lezers toegestuurd.

Wetsgeschiedenis riep vragen op

De wet is opgesteld om de Europese richtlijn in Nederland in te voeren. Op een aantal onderdelen riep die wet echter nog belangrijke vragen op. In de Eerste Kamer zijn aanvullende vragen gesteld, die kort geleden door Minister Van Gennip zijn beantwoord in de Memorie van Antwoord.

Vragen

  1. Hoe moet de werkgever voldoen aan de informatieplicht als het gaat om de informatie die de werkgever moet verstrekken over “de procedurele aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst“?

De Minister maakt het de werkgever gemakkelijk door te antwoorden:

“Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent dat, dat volstaan kan worden met verwijzing naar de regels die zijn opgenomen in titel 7.10 van het BW, eventueel met een verwijzing naar de specifieke regels ten aanzien van de opzegging dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De ontslaggronden hoeven dan niet te worden opgenomen.”

Het is volgens de minister dus voldoende om naar de specifieke artikelen te verwijzen die gaan over opzegging en ontbinding. Er werd gevreesd dat een uitgebreide verhandeling moest worden gegeven over alle complexe regels over het ontslagrecht.

2. Wat moet precies als scholing worden aangemerkt die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is om kosteloos aan te bieden onder werktijd?

In artikel 7:611a BW staat nu al een algemene scholingsverplichting. Dat artikel luidt:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

De vraag kwam op of deze scholing ook onder de nieuwe wettelijke regeling valt. Het antwoord van de minister is kraakhelder: JA! Dat betekent dus dat scholing die noodzakelijk is om de afgesproken functie te kunnen blijven doen, kosteloos en onder werktijd moet worden aangeboden. Een studiekostenbeding is daarvoor niet meer mogelijk.

Praktisch uitgewerkt

De minister licht het toe:

Het gaat hier om opleidingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen (blijven) uitvoeren van de functie. Hieronder valt bijvoorbeeld de scholing die de werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken dat door de werkgever wordt ingevoerd. Ook scholing die de werknemer moet volgen in het kader van een verbetertraject valt hieronder. Bijvoorbeeld wanneer gebleken is dat een werknemer onvoldoende beheersing heeft van de Engelse taal en de werkgever vindt dat het voor de uitvoering van de functie noodzakelijk is, dan valt die scholing onder artikel 7:611a BW en dient dus kosteloos aangeboden te worden.

En stipt ook aan wat er niet onder valt:

Hieronder valt in beginsel niet, zoals hiervoor onder vraag 7 uiteengezet, ook de scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren. Deze scholing is niet per definitie hetzelfde als een bij wet door de werkgever
verplicht te verstrekken opleiding. De omstandigheden van het geval bepalen of daarvan sprake is.

Eerder werd toegelicht door de minister dat het vaak gaat om scholing ten aanzien van veiligheid of vakbekwaamheid. Alleen beroepsopleidingen voor beroepen in deze regeling.

Vrijblijvend contact of EBook?

Hiermee is voor de praktijk meer duidelijkheid gekomen. Heb je toch nog vragen of interesse in het BVDV EBook, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: