BVDV Kennisreeks De zieke werknemer Arbeidsrecht

BVDV Kennisreeks: De zieke werknemer

Dit is het vierde deel van de Kennisreeks over De zieke werknemer. In deze reeks artikelen geef ik tips en uitleg over alle belangrijke aspecten waarmee werkgevers van zieke werknemers te maken krijgen. Wanneer is een werknemer ziek? Kan een zieke werknemer ontslagen worden en wat wordt van een werkgever verwacht ten aanzien van de re-integratie?

De andere delen vind je hier:

1. Wanneer is een werknemer ziek?

2. De zieke werknemer en het arbeidsconflict

3. Welk loon tijdens ziekte?

5. Loonsanctie zieke werknemers.

6. Ontslag van zieke werknemers.

4. Re-integratie van zieke werknemers

Als een werknemer ziek is, dan duurt dat meestal niet lang. Het grootste gedeelte van het ziekteverzuim is kortdurend en de werknemer is al snel weer aan het werk. Als de zieke werknemer langer afwezig is, dan heeft elke werkgever verplichtingen om de werknemer weer zo goed mogelijk te re-integreren. In dit artikel leg ik uit wat dat inhoudt.

Wat kan de werknemer?

Re-integratie begint met het vaststellen van de belastbaarheid van de werknemer. Elke werkgever is verplicht om zich daarbij te laten adviseren door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts maakt een inschatting van de belastbaarheid en zal dat vaak in een beperkingenlijst of een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Op basis van de belastbaarheid moet worden bepaald wat voor werkzaamheden de werknemer aankan, de zogenaamde ‘passende arbeid‘.

Passende arbeid is ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Drietrapsraket bij re-integratie

In het Burgerlijk Wetboek is maar weinig vastgelegd over de re-integratie. Slechts twee artikelen reppen over de re-integratie. Artikel 7:658a BW verplicht de werkgever om de werknemer gedurende maximaal 104 weken zoveel mogelijk weer aan het werk te krijgen in deze volgorde:

 1. Eerst moet worden geprobeerd om de werknemer in het eigen werk te laten re-integreren, zonodig met aanpassingen;
 2. Pas als vaststaat dat re-integratie in het eigen werk niet meer mogelijk is, moet worden onderzocht of binnen het bedrijf van de werkgever ander passend werk is te vinden;
 3. Als dat ook niet mogelijk is, moet de re-integratie in het tweede spoor worden voortgezet. De re-integratie richt zich dan op passend werk bij een andere werkgever. Deze verplichting vervalt na maximaal 104 weken ziekte.

De re-integratieverplichting stopt niet altijd na 104 weken ziekte. Als de werknemer na die wachttijd voor de WIA nog mogelijkheden heeft om passend werk te verrichten bij de werkgever, dan moet dat worden aangeboden, mits beschikbaar natuurlijk.

Ook werknemer heeft verplichtingen bij re-integratie

Maar ook de werknemer heeft verplichtingen tijdens ziekte. Artikel 7:660a BW houdt in dat de werknemer redelijke instructies van deskundigen moet opvolgen en moet meewerken aan het ‘opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak‘. Last but not least moet de werknemer passende arbeid aanvaarden.

Werkt de werknemer onvoldoende mee aan de re-integratie of weigert de werknemer passende arbeid zonder goede reden, dan kan de loonbetaling gestopt of opgeschort worden. Denk dan wel een de verplichte kennisgeving en aan het aanvragen van een Deskundigenoordeel. Meer informatie volgt in een nieuw artikel.

Wat moet er in het re-integratiedossier zitten?

Duurt de ziekte langer dan 6 weken, dan moet de werkgever aan de slag. Aan het einde van de wachttijd moet een Re-integratieverslag (RIV) worden aangeleverd. Het RIV moet de volgende documenten bevatten:

 • Probleemanalyse;
 • Plan van aanpak;
 • Bijstelling van de probleemanalyse;
 • (Eerstejaars)evaluatie;
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
 • Eindevaluatie;
 • Medische informatie (aan te leveren door de werknemer);
 • Oordeel werknemer.

Ga regelmatig met de werknemer in overleg over de re-integratie. Wat kan de werknemer en wil de werknemer en vergelijk dat met het advies van de bedrijfsarts. Op basis van het advies van de bedrijfsarts kan het nodig zijn om andere deskundigen in te schakelen, zoals een arbeidsdeskundige of een extern re-integratiebureau. Ga niet teveel af op de klachten van de werknemer, de beperkingen zijn leidend. Werkt de werknemer onvoldoende mee, dan moet de werkgever daar sancties aan verbinden, zoals bijvoorbeeld stopzetting van de loonbetaling.

In het stappenplan staat week voor week wat werkgever en werknemer bij re-integratie moeten doen.

Poortwachterstoets: UWV toetst re-integratie-inspanningen

Aan het einde van de wachttijd voor de WIA, 104 weken, is het UWV aan de beurt. De werknemer moet uiterlijk na 21 maanden ziekte een WIA-uitkering aanvragen. Voordat die aanvraag in behandeling wordt genomen, toetst het UWV eerst de re-integratie-inspanningen. Dat is de zogenaamde Poortwachterstoets.

In de Werkwijzer Poortwachter legt het UWV uit hoe zij die toets uitvoeren en waar naar gekeken wordt. Eerst wordt bekeken of de werknemer is gere-integreerd in werk waarmee minstens 65% van het oude loon wordt verdiend. Is dat niet het geval, dan wordt naar de inspanningen gekeken.

Afschaffing verplicht tweede spoor?

Uiterlijk bij de eerstejaarsevaluatie moet het re-integratietraject in het tweede spoor worden gestart. Dat moet al eerder als vaststaat dat de werknemer niet meer in het eerste spoor aan het werk komt. Minister Asscher heeft eind 2015 aangekondigd dat de verplichting om de werknemer in het tweede spoor te moeten re-integreren wellicht opgeheven kan worden. Sindsdien is daar niets meer over vernomen van Minister Asscher. Voorlopig bestaat die verplichting dus nog steeds.

Loonsanctie

Als het UWV vindt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, bijvoorbeeld omdat de werknemer onvoldoende is gemotiveerd, de werknemer meer belastbaar was dan gedacht of als de werkgever ten onrechte geen ander passend werk heeft aangeboden, dan legt het UWV een loonsanctie op. Dat betekent dat maximaal 52 weken extra het loon moet worden doorbetaald. Hoeveel loon dan moet worden betaald, staat in dit artikel. Pas als de tekortkoming is hersteld, kan de werkgever het UWV vragen om de loonsanctie te bekorten.

Vragen over zieke werknemers of over de hoogte van de loondoorbetaling? Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen graag.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: