Wet arbeidsmarkt in balans - transitievergoeding Arbeidsrecht

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zorgt met ingang van 1 januari 2020 voor belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht, die alle werkgevers raken. In de aanloop naar 2020 kunnen werkgevers zich al voorbereiden op de wijzigingen die eraan komen. In verschillende artikelen breng ik werkgevers op de hoogte van de veranderingen en geef ik praktische tips. Dit artikel gaat over de veranderingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Andere artikelen gaan over oproepcontracten, de ketenregeling, de WW-premie, de cumulatiegrond en payrolling volgen de komende weken.

Recht op transitievergoeding

Voordat we de veranderingen bespreken, is het goed om op een rij te zetten wanneer de werknemer op dit moment recht heeft op een transitievergoeding. Sinds 1 juli 2015 is door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wettelijk vastgelegd dat elke werknemer recht heeft op een in de wet bepaalde ontslagvergoeding, de ontslagvergoeding. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst na minimaal 24 maanden eindigt:

  • Door opzegging door de werkgever;
  • Door ontbinding door de rechter op verzoek werkgever;
  • Van rechtswege en de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever;
  • Op initiatief van de werknemer, als dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De transitievergoeding bedraagt op dit moment 1/6 bruto maandsalaris per volledige periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Na 10 jaar bouwt de transitievergoeding op met 1/4 bruto maandsalaris per 6 maanden. Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn, geldt nu nog een bijzondere regeling; als die werknemer minimaal 10 jaar in dienst is, krijgt de werknemer vanaf 50-jarige leeftijd per 6 maanden 1/2 bruto maandsalaris.

Transitievergoeding vanaf dag 1

De belangrijkste verandering is waarschijnlijk dat de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 al vanaf de eerste dag van het dienstverband verschuldigd is. Dat betekent dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen, al direct recht heeft op betaling van de transitievergoeding.

Berekening transitievergoeding

Waar voorheen de transitievergoeding per volle 6 maanden werd opgebouwd, wordt de transitievergoeding straks per dag berekend. De opbouw is formeel 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar, maar gedeeltelijke jaren worden pro rato meegenomen.

Overgangsrecht

Voor sommige gevallen blijft de oude regeling mbt de transitievergoeding toch nog van toepassing. Dat is het geval als:

  • De arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
  • De werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met een opzegging door de werkgever;
  • De werkgever voor 1 januari 2020 toestemming heeft gevraagd bij het UWV en daarna de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd; of
  • Als de werkgever voor 1 januari 2020 een ontbindingsverzoek heeft ingediend.

Transitievergoeding voor oudere werknemer flink lager

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de tijdelijke regeling voor oudere werknemers. De tegemoetkoming was tijdelijk, omdat oudere werknemers het hardste werden geraakt door de invoering van de transitievergoeding. Het verschil met de voormalige Kantonrechtersformule was voor hen het grootste. De extra opbouw voor 50-plussers verdwijnt per direct op 1 januari 2020. Op grond van het overgangsrecht blijft de Ouderenregeling toch van toepassing als de oude wettelijke regeling van de transitievergoeding van toepassing blijft. Zie hiervoor voor de voorwaarden.

Kleine werkgevers duurder uit

Het was al gepland bij de invoering van de WWZ, per 1 januari 2020 vervalt ook de Overbruggingsregeling kleine werkgevers. Kleine werkgevers die in financieel slecht weer terecht zijn gekomen, kunnen daar nu nog gebruik van maken. Werkgevers met maximaal 24 werknemers, die de laatste drie jaar gemiddeld verlies hebben geleden, een negatief eigen vermogen hebben en waarbij de waarde van het eigen vermogen maximaal 15% van het totale vermogen bedraagt, komen in aanmerking. In dat geval hoeft slechts met een terugwerkende kracht tot maximaal 1 mei 2013 de transitievergoeding te worden berekend.

Wil je meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: