Wet arbeidsmarkt in balans - informatieplicht Arbeidsrecht

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zorgt met ingang van 1 januari 2020 voor belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht, die alle werkgevers raken. In de aanloop naar 2020 kunnen werkgevers zich al voorbereiden op de wijzigingen die eraan komen. In verschillende artikelen breng ik werkgevers op de hoogte van de veranderingen en geef ik praktische tips. Dit artikel gaat over de veranderingen ten aanzien van de Informatieplicht van de werkgever. Andere artikelen gaan over oproepcontracten, de ketenregeling, de WW-premie, de cumulatiegrond en payrolling.

Algemene informatieplicht

Het is niet algemeen bekend, maar ook nu heeft elke werkgever al de verplichting om werknemers schriftelijk of elektronisch te informeren over bepaalde zaken. Die zaken worden vaak in een arbeidsovereenkomst opgenomen, maar de arbeidsovereenkomst mag ook mondeling worden afgesproken. In ieder geval moet de werknemer over het volgende worden geïnformeerd (vanaf 2020):

 • Naam en woonplaats van partijen;
 • De standplaats van het werk;
 • De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
 • Aantal vakantiedagen;
 • De opzegtermijn;
 • Het loon en de termijn van uitbetaling;
 • De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden bij een uitzend- of payrollovereenkomst;
 • Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst;
 • Of sprake is van een oproepovereenkomst.

Informatie op de loonstrook

Met inwerkingtreding van de WAB moet de werkgever ook diverse zaken vermelden op de loonstrook. Zo moet op de loonstrook komen te staan:

 • Of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten tussen partijen; en
 • Of sprake is van een oproepovereenkomst?

Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, mag de lage WW-premie worden toegepast. Het idee is dat de werknemer dat gemakkelijker kan controleren als het op de loonstrook staat vermeld.

Uren in loonadministratie

Ten slotte krijgt de werkgever een extra informatieverplichting ten aanzien van de uren in de loonaangifte. Per loonaangiftetijdvak moet worden vermeld hoeveel contracturen zijn afgesproken én hoeveel uren worden verloond. Op basis daarvan kan achteraf worden bepaald of de lage WW-premie moet worden herzien na afloop van een kalenderjaar.

Wil je meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: